UKIDANJE DODATAKA NA STAŽ


Dodatkom I.KOLEKTVNOG UGOVORA ZA DJELATNOST ZDRAVSTVA I ZDRAVSTVENOG OSIGURANJA, kojeg su potpisali Samostalni sindikat zdravstva i socijalne skrbi i Hrvatski strukovni sindikat medicinskih sestara, trajno je brisanje stečenog prava,reguliranog čl.60. Granskog kolektivnog ugovora,koje datira od siječnja 2005 godine, i moglo je biti u primjeni sve do prosinca 2017.godine,dakle, do isteka važenja Granskog kolektivnog ugovora.

Hrvatskoj Vladi sporni dodatak na staž u zdravstvu,oduvjek je bio trn u oku,te ga je već dvije godine suspendirala zakonima i uredbama da bi ga na kraju, uz pomoć ova dva sindikata, uspjela trajno ukinuti.

Ukinutim dodatkom zaposleni u zdravstvu imali su pravo uvećanje za 4 % od osnovne plaće s navršenih 20 godina radnog staža, zatim za 8 % s 29 godina staža te 10 % s 34 godine staža.

Zauzvrat su zaposleni u zdravstvu dodatkom kolektivnog ugovora dobili uvećanje od 4 % od osnovne plaće zbog iznimne odgovornosti za zdravlje ljudi, a kod lječnika je ta od ranije postojeća stavka kolektivnog ugovora s 10 % uvećana na 12 %.

Stajališta smo da je potpisani dodatak obmana zaposlenika, u interesu je Vlade RH,a na štetu zaposlenika koji trajno gube uvećanje plaće po osnovi staža u zdravstvu.

Uvećanje plaće od 4 % nikako ne može biti kompenzacija,za 4, 8,i 10 % uvećanja plaće, jer se svi sjećamo pada plaće u ožujku mjesecu 2013, kada su plaće novom Uredbom o koeficijentima složenosti poslova u javnim službama smanjene za 3 %, dakle to je samo vraćanje uzetoga, jer zbrojeno plaće u zdravstvu pale su od 3 do 13 %, koliko je pala onima sa 34 godine staža.

Ovim dodatkom, Vlada je sebi trajno srezala trošak,a zaposlenicima je dana samo kompenzacija za ono što im je pred dvije godine uzela.

Da smo u pravu, govori i Rješenje Ustavnog suda od 24.srpnja 2015.u tč.26 st.2. (citiramo:) “….Vlada je dužna planirati i osigurati sredstva u državnom proračunu Republike Hrvatske za 2016. u iznosu dovoljnom za isplatu ove povlastice, osim ako Vlada i sindikati u postupku kolektivnog pregovaranja ne postignu drugačiji sporazum.”

Iz ovog zaključka Ustavnog suda RH jasno je da Vlada u daljnje dvije godine (2016. i 2017.) ne bi više zakonima i uredbama mogla uskraćivati isplate dodataka za staž u zdravstvu, da gore spomenuta dva sindikata nisu Vladi napravila ustupak i potpisala DODATAK I. KU, nažalost, na štetu radnika, poglavito starijih, a u korist VLADE,KOJA SE TRAJNO RIJEŠILA TOG TROŠKA.

 

Predsjednica Sindikata zdravstva Hrvatske
Radmila Belobrajić Čahut